determine the FR= f1 +f2+f3 and the f1 is 30 ,f2 is 20 and f3 is50.
media%2Fd34%2Fd34165c7-7bd5-448a-bde0-fb

O Pwn A 2.20 Units Value Part Units w29N o 9 Show transcribed image text O Pwn A 2.20 Units Value Part Units w29N o 9